خانه > استانداردها > کنجاله > کاهش میزان صید ماهی در پرو

کاهش میزان صید ماهی در پرو

صیدهای ماهی پرو در روزهای اخیر بسیار پر بار بود ولی چنان می نماید که میزان صید روبه کاهش است . از تاریخ ۱۷ ماه نوامبر تا ۱۷ ماه دسامبر جمع کل صید به ۷۱۴ هزار تن رسید این مقدار در حدود ۶۴% از میزان قانونی اعلام شده که ۱/۱ میلیون تن است می باشد . برای این که تا پایان دسامبر کل میزان قانونی صید شود ماهیگیران باید روزانه ۲۷ هزار تن ماهی صید کنند و لیکن صید این مقدار ماهی در روز تقریبا ناممکن است .

در طی چند روز گذشته هوای طوفانی باعث شد که ماهیگیران مقدار کمتری صید داشته باشند . ماهیگیری از ۱۷ ماه نوامبر تا ۱۵ ماه دسامبر میانگین روزانه ای معادل ۲۴ هزار تن داشت و لیکن در روزهای ۱۶ و ۱۷ دسامبر این میزان به ۴ هزار تن در روز کاهش یافت .

منبع :Oilworld.biz