خانه > خدمات انجمن

خدمات انجمن

برنامه ها و فعالیت های انجمن

 

۱- ارتباط موثر، پویا و تاثیرگذار با مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر دولتی و خصوصی جهت رونق صنعت روغنکشی و استفاده حداکثری از ظرفیت کارخانجات عضو. 

۲- ارتباط با اتحادیه ها و انجمنهای بین المللی با هدف انتقال تجربیات و دانش روز به کارخانجات روغنکشی کشور.

۳- ایجاد شرایط مناسب تر جهت افزایش میزان روغنکشی نسبت به سال گذشته.

۴- فراهم آوردن شرایط تامین نیاز کشور به کنجاله از طریق تولیدات داخلی و عدم واردات کنجاله طی بازه زمانی کوتاه مدت.

۵- بازدید از کارخانجات روغنکشی و پیگیری حل مشکل واحدها .

۶- مذاکره با تصمیم سازان و تصمیم گیران دولتی جهت حمایت های لازم از صادرات کنجاله تولید داخل .

۷- تشکیل مداوم جلسات کمیته فنی و ارتقاء عملکرد این کمیته به منظور کمک به حل مسائل فنی کارخانجات روغنکشی عضو .

۸- همکاری با طرح های افزایش ضریب خوداتکایی دولت جهت افزایش امنیت غذایی کشور .

۹-تامین حداقل ۸۰ درصد از کنجاله مورد نیاز از طریق تولیدات کارخانجات روغنکشی .

۱۰- فراهم آوردن شرایط تامین حداقل ۵۰ درصد روغن خام کشور از تولید داخل .

۱۱- ایجاد رونق در صنعت روغنکشی در زمینه واردات مواد اولیه به جای کالای ساخته شده و توجه ویژه به اشتغال در این صنعت که نیاز مبرم کشور است .

۱۲- ارتباط و شرکت در انجمن ها و اتحادیه ها و اتاق بازرگانی به منظور پیشرفت نظرات و طرحها در زمینه رونق این صنعت .

۱۳-تامین ذخایر استراتژیک روغن خام و کنجاله از محل واردات دانه و روغنکشی توسط کارخانجات داخلی .

۱۴- همکاری با شرکت بازرگانی دولتی ایران جهت افزایش بهره وری فرآیند خرید دانه های تولید داخلی و عرضه به کارخانجات روغنکشی .

۱۵ پیگیری واردات دانه های روغنی جهت تأمین مواد اولیه کارخانجات روغنکشی