خانه > قیمت محصولات

قیمت محصولات

نام محصول، مبدا، شرایط تحویل دلار/تن
سویا، برزیل، CIF، روتردام ۴۱۵
سویا، آمریکا، CIF، روتردام ۳۸۵
روغن سویا، برزیل، FOB ۷۶۷
روغن سویا،آرژانتین، FOB، ۷۵۱
کنجاله سویا، آرژانتین، CIF ، روتردام ۳۳۹
دانه آفتابگردان،FOB، دریای سیاه ۳۷۵
روغن آفتابگردان، آرژانتین، FOB ۷۳۵
روغن آفتابگردان، FOB، دریای سیاه ۷۷۷
کنجاله آفتابگردان ، اوکراین ، DAF ۱۸۰
دانه کلزا،اروپا، CIF هامبورگ ۴۲۶
روغن کلزا، اروپا FOB هلند، ۸۶۴
کنجاله کلزا، هامبورگ، Exmill ۲۱۸
روغن خام پالم، FOB، مالزی ۶۴۳
روغن خام پالم ،FOB، اندونزی ۶۶۰