خانه > تحلیل روغن > کاهش میزان موجودیهای انواع روغنها و چربیها در سال ۲۰۱۶/۱۷

کاهش میزان موجودیهای انواع روغنها و چربیها در سال ۲۰۱۶/۱۷

در سال زراعی ۲۰۱۶/۱۷ میزان افزایش موجودیهای روغنها و چربیها بسیار کم بود .

در حال حاضر انتظار می رود که میزان موجودیهای جهانی ذخایر ۱۷ گونه برای تامین افزایش میزان تقاضای روغنها و چربیها در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ نیاز دارد که میزان تولید در حدود ۶/۱ میلیون تن افزایش پیدا کند تا میزان موجودیها به حد قابل قبولی برسد . 

در حال حاضر ما پیش بینی می کنیم که در حد فاصل میان اکتبر تا سپتامبر ۲۰۱۷/۱۸ میزان تولید ۱۷ گونه روغنها و چربیها به ۲۲۵/۱ میلیون برسد .

انتظار می رود که افزایش از فصل گذشته ۷/۵ میلیون تن باشد و این ترتیب با در نظر گرفتن موجودیهای ذخیره کنونی میزان موجودیهای جهانی احتمالا به ۷/۹ میلیون تن خواهد رسید ( ۲۰۱۷/۱۸) .

پیش بینی افزایش ۶/۱ میلیون تنی میزان مصرف جهانی ۱۷ گونه روغنها و چربیها در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ بازتاب پر اهمیتی در تغییرات تولید بیودیزل خواهد داشت . بیشترین میزان افزایش مصرف در هندوستان و آمریکا خواهد بود (۰/۹ میلیون) .

در اندونزی ما انتظار داریم که میزان مصرف ۰/۷ تا ۰/۸ میلیون تن افزایش پیدا کند بنابراین فقط بخشی از میزان هدف بیودیزل تامین خواهد شد .

انتظار می رود که میزان مصرف چربیها و روغنها در چین در حدود ۰/۴ میلیون تن افزایش پیدا کند و به این ترتیب جمع کل میزان مصرف چرییها و روغنهای چین به ۳۷/۷ میلیون تن خواهد رسید و این در حدود ۱۷% مصرف کل جهانی می باشد .

انتظار می رود که میزان واردات روغنهای نباتی هندوستان فقط ۰/۱ میلیون تن افزایش پیدا کند زیرا به دلیل افزایش میزان مالیاتهای وارداتی میزان تولید داخلی هند افزایش پیدا کرده است .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

افت نسبی قیمت های روغن پالم مالزی در روزهای اخیر

قیمت های روغن پالم مالزی در طی چهار روز کاری گذشته تا ۴٠رینگیت در ششم ...