خانه > عضویت در انجمن > نحوه عضویت در انجمن

نحوه عضویت در انجمن

  1. شرکت درخواست کننده عضویت در انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی ایران فرم درخواست عضویت (اطلاعات اولیه) را پر کرده و ارسال می‌نمایید.
  2. درخواست عضویت شرکت در اولین جلسه هیئت مدیره بررسی می‌گردد.
  3. فرم اولیه عضویت که درخواست اطلاعات تکمیلی می‌باشد، در صورت تایید هیئت مدیره برای شرکت ارسال می‌گردد و شرکت اطلاعات مورد درخواست را ارسال می‌نماید.
  4. بررسی اطلاعات تکمیلی ارسالی و مطابقت با ضوابط و شرایط انجمن
  5. ارسال فرم درخواست نهایی عضویت از طرف انجمن به شرکت
  6. ارسال فیش‌های ورودی، حق عضویت سالیانه و تکمیل و مهر و امضاء فرم درخواست نهایی
  7. شرکت به عضویت انجمن درآمده و گواهی عضویت از طرف انجمن برای شرکت ارسال می‌گردد.