خانه > آخرین قیمت‌ها

آخرین قیمت‌ها

ردیفمحصول۱۵Aug۱۶Aug
۱سویا،برزیل، CIF، روتردام۴۱۵۴۱۵
۲سویا، آمریکا، CIF، روتردام۳۸۴۳۸۴
۳روغن سویا، آمریکا، FOB، Gulf۶۷۰۶۷۶
۴روغن سویا ، FOB Decat ،pt۶۰۴۶۱۰
۵روغن سویا، Dutch ، Exmill۷۶۴۷۵۶
۶روغن سویا، برزیل، FOB۶۵۱۶۶۱
۷روغن سویا،آرژانتین، FOB۶۴۱۶۴۲
۸کنجاله سویا، پلت، ۴۷%، آرژانتین، FOB۳۶۷۳۶۹
۹کنجاله سویا، آرژانتین، CIF،روتردام۴۰۰۴۰۴
۱۰کنجاله سویا ،پلت، برزیل ،CIF، روتردام۳۹۷۳۹۵
۱۱دانه آفتابگردان، FOB، دریای سیاه۳۶۴۳۶۵
۱۲روغن آفتابگردان، EU،FOB۷۳۷۷۳۵
۱۳روغن آفتابگردان، آرژانتین، FOB۷۱۵۷۱۵
۱۴روغن آفتابگردان، FOB، دریای سیاه۷۱۸۷۱۸
۱۵کنجاله آفتابگردان، DAF، اوکراین۲۶۰۲۶۳
۱۶دانه کلزا، EU،CIF، هامبورگ۴۳۰۴۳۳
۱۷روغن کلزا، هلند، Exmill۸۴۱۸۵۲
۱۸کنجاله کلزا، هامبورگ،Exmill۲۷۶۲۷۸
۱۹روغن خام پالم، FOB، مالزی۵۷۵۵۵۵
۲۰روغن خام پالم ،FOB، اندونزی۵۳۰۵۳۴
۲۱پالم اولئین(RBD)، FOB، مالزی۵۵۷۵۵۹
۲۲پالم استئارین(RBD)،FOB، مالزی۵۵۰۵۵۴
۲۳پالم کرنل،CIF،روتردام۸۸۵۹۰۰
۲۴پالم کرنل، ۲۱-۲۳ %۲۰۲۲۰۲
۲۵روغن نارگیل،CIF، روتردام۹۲۰۹۰۳
۲۶پودر ماهی ۶۵-۶۴ % ، Brem۱۴۴۹۱۴۵۵