خانه > آخرین قیمت‌ها

آخرین قیمت‌ها

ردیفمحصول15Feb14Feb
1سویا،برزیل، CIF، روتردام434430
2سویا، آمریکا، CIF، روتردام437433
3روغن سویا، آمریکا، FOB، Gulf792797
4روغن سویا ، FOB Decat ،pt726731
5روغن سویا، Dutch ، Exmill838839
6روغن سویا، برزیل، FOB764765
7روغن سویا،آرژانتین، FOB767772
8کنجاله سویا، پلت، ۴۷%، آرژانتین، FOB360362
9کنجاله سویا، آرژانتین، CIF،روتردام385387
10کنجاله سویا ،پلت، برزیل ،CIF، روتردام374375
11دانه آفتابگردان، FOB، دریای سیاه395395
12روغن آفتابگردان، EU،FOB810810
13روغن آفتابگردان، آرژانتین، FOB740740
14روغن آفتابگردان، FOB، دریای سیاه755755
15کنجاله آفتابگردان، DAF، اوکراین175175
16دانه کلزا، EU،CIF، هامبورگ449454
17روغن کلزا، هلند، Exmill881885
18کنجاله کلزا، هامبورگ،Exmill236236
19روغن خام پالم، FOB، مالزی755755
20روغن خام پالم ،FOB، اندونزی770770
21پالم اولئین(RBD)، FOB، مالزی750750
22پالم استئارین(RBD)،FOB، مالزی750750
23پالم کرنل،CIF،روتردام16201620
24پالم کرنل، ۲۱-۲۳ %138140
25روغن نارگیل،CIF، روتردام17201720
26پودر ماهی ۶۵-۶۴ % ، Brem13501350
اکبر سبقتی انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران دبیر انجمن