خانه > آخرین قیمت‌ها

آخرین قیمت‌ها

ردیفمحصول۲۱Aug۱۸Aug
۱سویا،برزیل، CIF، روتردام۴۱۵۴۱۵
۲سویا، آمریکا، CIF، روتردام۳۸۵۳۸۸
۳روغن سویا، آمریکا، FOB، Gulf۷۹۵۷۹۶
۴روغن سویا ، FOB Decat ،pt۷۴۰۷۳۵
۵روغن سویا، Dutch ، Exmill۸۵۳۸۵۱
۶روغن سویا، برزیل، FOB۷۶۷۷۶۳
۷روغن سویا،آرژانتین، FOB۷۶۱۷۵۱
۸کنجاله سویا، پلت، ۴۷%، آرژانتین، FOB۳۳۹۳۴۱
۹کنجاله سویا، آرژانتین، CIF،روتردام۳۴۰۳۴۰
۱۰کنجاله سویا ،پلت، برزیل ،CIF، روتردام۳۲۶۳۳۱
۱۱دانه آفتابگردان، FOB، دریای سیاه۳۷۵۳۷۵
۱۲روغن آفتابگردان، EU،FOB۸۱۰۸۰۸
۱۳روغن آفتابگردان، آرژانتین، FOB۷۳۵۷۳۵
۱۴روغن آفتابگردان، FOB، دریای سیاه۷۷۷۷۷۳
۱۵کنجاله آفتابگردان، DAF، اوکراین۱۸۰۱۸۰
۱۶دانه کلزا، EU،CIF، هامبورگ۴۲۶۴۲۶
۱۷روغن کلزا، هلند، Exmill۸۶۴۸۶۴
۱۸کنجاله کلزا، هامبورگ،Exmill۲۱۸۲۱۷
۱۹روغن خام پالم، FOB، مالزی۶۴۳۶۶۰
۲۰روغن خام پالم ،FOB، اندونزی۶۶۰۶۵۵
۲۱پالم اولئین(RBD)، FOB، مالزی۶۶۲۶۵۶
۲۲پالم استئارین(RBD)،FOB، مالزی۶۵۸۶۴۵
۲۳پالم کرنل،CIF،روتردام۱۲۱۰۱۱۶۰
۲۴پالم کرنل، ۲۱-۲۳ %۱۳۱۱۳۰
۲۵روغن نارگیل،CIF، روتردام۱۵۶۵۱۵۴۰
۲۶پودر ماهی ۶۵-۶۴ % ، Brem۱۳۷۶۱۳۷۴