خانه > آخرین قیمت‌ها

آخرین قیمت‌ها

ردیفمحصول20Apr19Apr
1سویا،برزیل، CIF، روتردام392388
2سویا، آمریکا، CIF، روتردام394387
3روغن سویا، آمریکا، FOB، Gulf746738
4روغن سویا ، FOB Decat ،pt671679
5روغن سویا، Dutch ، Exmill792804
6روغن سویا، برزیل، FOB721712
7روغن سویا،آرژانتین، FOB710703
8کنجاله سویا، پلت، ۴۷%، آرژانتین، FOB315318
9کنجاله سویا، آرژانتین، CIF،روتردام354354
10کنجاله سویا ،پلت، برزیل ،CIF، روتردام346348
11دانه آفتابگردان، FOB، دریای سیاه375380
12روغن آفتابگردان، EU،FOB785785
13روغن آفتابگردان، آرژانتین، FOB720720
14روغن آفتابگردان، FOB، دریای سیاه720720
15کنجاله آفتابگردان، DAF، اوکراین170170
16دانه کلزا، EU،CIF، هامبورگ430428
17روغن کلزا، هلند، Exmill820826
18کنجاله کلزا، هامبورگ،Exmill241240
19روغن خام پالم، FOB، مالزی668708
20روغن خام پالم ،FOB، اندونزی663660
21پالم اولئین(RBD)، FOB، مالزی675668
22پالم استئارین(RBD)،FOB، مالزی600595
23پالم کرنل،CIF،روتردام1000990
24پالم کرنل، ۲۱-۲۳ %117118
25روغن نارگیل،CIF، روتردام16001590
26پودر ماهی ۶۵-۶۴ % ، Brem13101305