خانه > آخرین قیمت‌ها

آخرین قیمت‌ها

ردیفمحصول۲۲Jun۲۱Jun
۱سویا،برزیل، CIF، روتردام۳۸۳۳۹۸۵
۲سویا، آمریکا، CIF، روتردام۳۸۰۳۸۴
۳روغن سویا، آمریکا، FOB، Gulf۷۴۶۷۵۷
۴روغن سویا ، FOB Decat ،pt۶۸۵۶۹۱
۵روغن سویا، Dutch ، Exmill۸۱۸۸۲۵
۶روغن سویا، برزیل، FOB۷۳۵۷۳۷
۷روغن سویا،آرژانتین، FOB۷۲۸۷۳۳
۸کنجاله سویا، پلت، ۴۷%، آرژانتین، FOB۲۹۴۲۹۸
۹کنجاله سویا، آرژانتین، CIF،روتردام۳۳۴۳۳۵
۱۰کنجاله سویا ،پلت، برزیل ،CIF، روتردام۳۲۶۳۲۶
۱۱دانه آفتابگردان، FOB، دریای سیاه۳۷۵۳۷۵
۱۲روغن آفتابگردان، EU،FOB۷۸۳۷۹۴
۱۳روغن آفتابگردان، آرژانتین، FOB۷۱۵۷۲۰
۱۴روغن آفتابگردان، FOB، دریای سیاه۷۳۵۷۴۰
۱۵کنجاله آفتابگردان، DAF، اوکراین۱۷۰۱۷۰
۱۶دانه کلزا، EU،CIF، هامبورگ۳۹۴۳۹۶
۱۷روغن کلزا، هلند، Exmill۷۹۱۷۹۴
۱۸کنجاله کلزا، هامبورگ،Exmill۲۳۴۲۳۶
۱۹روغن خام پالم، FOB، مالزی۶۲۵۶۵۵
۲۰روغن خام پالم ،FOB، اندونزی۶۵۰۶۵۵
۲۱پالم اولئین(RBD)، FOB، مالزی۶۵۹۶۵۸
۲۲پالم استئارین(RBD)،FOB، مالزی۶۰۹۶۰۸
۲۳پالم کرنل،CIF،روتردام۱۰۰۵۱۰۰۵
۲۴پالم کرنل، ۲۱-۲۳ %۱۲۵۱۲۴
۲۵روغن نارگیل،CIF، روتردام۱۷۰۰۱۷۰۰
۲۶پودر ماهی ۶۵-۶۴ % ، Brem۱۳۱۸۱۳۱۶