خانه > آخرین قیمت‌ها

آخرین قیمت‌ها

ردیفمحصول۲۴May۲۳May
۱سویا،برزیل، CIF، روتردام۴۳۸۴۳۴
۲سویا، آمریکا، CIF، روتردام۴۳۶۴۳۰
۳روغن سویا، آمریکا، FOB، Gulf۷۳۸۷۳۷
۴روغن سویا ، FOB Decat ،pt۶۶۶۶۶۶
۵روغن سویا، Dutch ، Exmill۷۸۸۷۸۴
۶روغن سویا، برزیل، FOB۷۰۸۷۰۹
۷روغن سویا،آرژانتین، FOB۷۰۵۷۱۰
۸کنجاله سویا، پلت، ۴۷%، آرژانتین، FOB۴۱۳۴۱۵
۹کنجاله سویا، آرژانتین، CIF،روتردام۴۵۲۴۵۲
۱۰کنجاله سویا ،پلت، برزیل ،CIF، روتردام۴۵۰۴۴۵
۱۱دانه آفتابگردان، FOB، دریای سیاه۳۹۳۳۹۳
۱۲روغن آفتابگردان، EU،FOB۷۸۰۷۸۵
۱۳روغن آفتابگردان، آرژانتین، FOB۷۳۵۷۳۵
۱۴روغن آفتابگردان، FOB، دریای سیاه۷۵۲۷۵۵
۱۵کنجاله آفتابگردان، DAF، اوکراین۲۷۰۲۷۰
۱۶دانه کلزا، EU،CIF، هامبورگ۴۱۴۴۰۹
۱۷روغن کلزا، هلند، Exmill۸۳۰۸۱۶
۱۸کنجاله کلزا، هامبورگ،Exmill۲۷۵۲۷۶
۱۹روغن خام پالم، FOB، مالزی۶۴۸۶۴۳
۲۰روغن خام پالم ،FOB، اندونزی۶۳۰۶۲۵
۲۱پالم اولئین(RBD)، FOB، مالزی۶۵۱۶۴۷
۲۲پالم استئارین(RBD)،FOB، مالزی۶۳۰۶۲۵
۲۳پالم کرنل،CIF،روتردام۹۳۰۹۳۰
۲۴پالم کرنل، ۲۱-۲۳ %۱۶۴۱۶۴
۲۵روغن نارگیل،CIF، روتردام۱۰۳۰۱۰۱۰
۲۶پودر ماهی ۶۵-۶۴ % ، Brem۱۴۸۰۱۵۰۰