خانه > آخرین قیمت‌ها

آخرین قیمت‌ها

ردیفمحصول۱۷Jan۱۸Jan
۱سویا،برزیل، CIF، روتردام۴۱۱۴۱۲
۲سویا، آمریکا، CIF، روتردام۴۰۵۴۰۶
۳روغن سویا، آمریکا، FOB، Gulf۷۷۲۷۶۰
۴روغن سویا ، FOB Decat ،pt۶۹۵۶۸۹
۵روغن سویا، Dutch ، Exmill۸۶۰۸۵۰
۶روغن سویا، برزیل، FOB۷۵۵۷۴۸
۷روغن سویا،آرژانتین، FOB۷۵۲۷۴۹
۸کنجاله سویا، پلت، ۴۷%، آرژانتین، FOB۳۴۹۳۵۳
۹کنجاله سویا، آرژانتین، CIF،روتردام۳۸۲۳۸۴
۱۰کنجاله سویا ،پلت، برزیل ،CIF، روتردام۳۷۳۳۷۶
۱۱دانه آفتابگردان، FOB، دریای سیاه۳۷۲۳۷۳
۱۲روغن آفتابگردان، EU،FOB۷۸۵۷۸۰
۱۳روغن آفتابگردان، آرژانتین، FOB۷۴۰۷۳۵
۱۴روغن آفتابگردان، FOB، دریای سیاه۷۵۳۷۵۰
۱۵کنجاله آفتابگردان، DAF، اوکراین۱۷۲۱۷۵
۱۶دانه کلزا، EU،CIF، هامبورگ۴۱۸۴۲۰
۱۷روغن کلزا، هلند، Exmill۸۳۲۸۳۲
۱۸کنجاله کلزا، هامبورگ،Exmill۲۳۸۲۴۰
۱۹روغن خام پالم، FOB، مالزی۶۵۷۶۴۵
۲۰روغن خام پالم ،FOB، اندونزی۶۳۵۶۳۲
۲۱پالم اولئین(RBD)، FOB، مالزی۶۵۱۶۴۹
۲۲پالم استئارین(RBD)،FOB، مالزی۶۶۰۶۶۰
۲۳پالم کرنل،CIF،روتردام۱۲۴۵۱۲۴۵
۲۴پالم کرنل، ۲۱-۲۳ %۱۷۶۱۷۶
۲۵روغن نارگیل،CIF، روتردام۱۴۱۵۱۴۰۵
۲۶پودر ماهی ۶۵-۶۴ % ، Brem۱۵۹۰۱۵۹۰