خانه > آخرین قیمت‌ها

آخرین قیمت‌ها

ردیفمحصول۱۵Feb۱۴Feb
۱سویا،برزیل، CIF، روتردام۴۲۸۴۲۲
۲سویا، آمریکا، CIF، روتردام۴۲۳۴۱۳
۳روغن سویا، آمریکا، FOB، Gulf۷۵۹۷۶۲
۴روغن سویا ، FOB Decat ،pt۶۷۱۶۷۴
۵روغن سویا، Dutch ، Exmill۸۳۷۸۳۳
۶روغن سویا، برزیل، FOB۷۴۷۷۴۸
۷روغن سویا،آرژانتین، FOB۷۴۶۷۴۸
۸کنجاله سویا، پلت، ۴۷%، آرژانتین، FOB۴۱۹۴۱۷
۹کنجاله سویا، آرژانتین، CIF،روتردام۴۴۸۴۳۶
۱۰کنجاله سویا ،پلت، برزیل ،CIF، روتردام۴۳۵۴۲۵
۱۱دانه آفتابگردان، FOB، دریای سیاه۳۸۰۳۸۰
۱۲روغن آفتابگردان، EU،FOB۷۸۵۷۹۰
۱۳روغن آفتابگردان، آرژانتین، FOB۷۴۵۷۴۰
۱۴روغن آفتابگردان، FOB، دریای سیاه۷۵۵۷۵۸
۱۵کنجاله آفتابگردان، DAF، اوکراین۲۱۰۲۰۳
۱۶دانه کلزا، EU،CIF، هامبورگ۴۳۰۴۲۶
۱۷روغن کلزا، هلند، Exmill۸۳۷۸۲۷
۱۸کنجاله کلزا، هامبورگ،Exmill۲۷۲۶۸
۱۹روغن خام پالم، FOB، مالزی۶۵۳۶۴۸
۲۰روغن خام پالم ،FOB، اندونزی۶۴۸۶۴۸
۲۱پالم اولئین(RBD)، FOB، مالزی۶۵۵۶۵۵
۲۲پالم استئارین(RBD)،FOB، مالزی۶۶۵۶۶۵
۲۳پالم کرنل،CIF،روتردام۱۱۴۵۱۱۵۰
۲۴پالم کرنل، ۲۱-۲۳ %۱۶۶۱۶۴
۲۵روغن نارگیل،CIF، روتردام۱۲۵۰۱۲۵۰
۲۶پودر ماهی ۶۵-۶۴ % ، Brem۱۶۲۴۱۶۰۵