خانه > آخرین قیمت‌ها

آخرین قیمت‌ها

ردیفمحصول17Jan16Jan
1سویا،برزیل، CIF، روتردام434427
2سویا، آمریکا، CIF، روتردام437430
3روغن سویا، آمریکا، FOB، Gulf845845
4روغن سویا ، FOB Decat ،pt762763
5روغن سویا، Dutch ، Exmill908895
6روغن سویا، برزیل، FOB819817
7روغن سویا،آرژانتین، FOB820818
8کنجاله سویا، پلت، ۴۷%، آرژانتین، FOB368362
9کنجاله سویا، آرژانتین، CIF،روتردام393387
10کنجاله سویا ،پلت، برزیل ،CIF، روتردام382374
11دانه آفتابگردان، FOB، دریای سیاه395395
12روغن آفتابگردان، EU،FOB815815
13روغن آفتابگردان، آرژانتین، FOB745745
14روغن آفتابگردان، FOB، دریای سیاه760760
15کنجاله آفتابگردان، Hipro، CIF، فرانسه170170
16دانه کلزا، EU،CIF، هامبورگ448444
17روغن کلزا، هلند، Exmill933920
18کنجاله کلزا، هامبورگ،Exmill219215
19روغن خام پالم، FOB، مالزی745755
20روغن خام پالم ،FOB، اندونزی790775
21پالم اولئین(RBD)، FOB، مالزی770760
22پالم استئارین(RBD)،FOB، مالزی775765
23پالم کرنل،CIF،روتردام18251795
24پالم کرنل، ۲۱-۲۳ %142141
25روغن نارگیل،CIF، روتردام18501830
26پودر ماهی ۶۵-۶۴ % ، Brem13751375
اکبر سبقتی انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران دبیر انجمن