خانه > آخرین قیمت‌ها

آخرین قیمت‌ها

ردیفمحصول6Mar7Mar
1سویا،برزیل، CIF، روتردام421418
2سویا، آمریکا، CIF، روتردام424422
3روغن سویا، آمریکا، FOB، Gulf786771
4روغن سویا ، FOB Decat ،pt720708
5روغن سویا، Dutch ، Exmill837830
6روغن سویا، برزیل، FOB750770
7روغن سویا،آرژانتین، FOB739727
8کنجاله سویا، پلت، ۴۷%، آرژانتین، FOB353348
9کنجاله سویا، آرژانتین، CIF،روتردام376377
10کنجاله سویا ،پلت، برزیل ،CIF، روتردام372372
11دانه آفتابگردان، FOB، دریای سیاه395395
12روغن آفتابگردان، EU،FOB785785
13روغن آفتابگردان، آرژانتین، FOB730730
14روغن آفتابگردان، FOB، دریای سیاه735735
15کنجاله آفتابگردان، DAF، اوکراین180180
16دانه کلزا، EU،CIF، هامبورگ449445
17روغن کلزا، هلند، Exmill874863
18کنجاله کلزا، هامبورگ،Exmill238238
19روغن خام پالم، FOB، مالزی715710
20روغن خام پالم ،FOB، اندونزی720720
21پالم اولئین(RBD)، FOB، مالزی725723
22پالم استئارین(RBD)،FOB، مالزی700700
23پالم کرنل،CIF،روتردام12651280
24پالم کرنل، ۲۱-۲۳ %140130
25روغن نارگیل،CIF، روتردام15201520
26پودر ماهی ۶۵-۶۴ % ، Brem13241301