خانه > آخرین قیمت‌ها

آخرین قیمت‌ها

ردیفمحصول۲۵Oct۲۴Oct
۱سویا،برزیل، CIF، روتردام۰۰
۲سویا، آمریکا، CIF، روتردام۳۶۵۳۶۶
۳روغن سویا، آمریکا، FOB، Gulf۶۷۵۶۸۰
۴روغن سویا ، FOB Decat ،pt۶۳۷۶۴۲
۵روغن سویا، Dutch ، Exmill۷۴۲۷۴۶
۶روغن سویا، برزیل، FOB۶۷۰۶۷۵
۷روغن سویا،آرژانتین، FOB۶۳۷۶۴۲
۸کنجاله سویا، پلت، ۴۷%، آرژانتین، FOB۳۲۵۳۲۶
۹کنجاله سویا، آرژانتین، CIF،روتردام۳۶۴۳۶۶
۱۰کنجاله سویا ،پلت، برزیل ،CIF، روتردام۳۶۵۳۷۴
۱۱دانه آفتابگردان، FOB، دریای سیاه۳۴۲۳۴۲
۱۲روغن آفتابگردان، EU،FOB۷۱۰۷۰۸
۱۳روغن آفتابگردان، آرژانتین، FOB۶۷۰۶۷۰
۱۴روغن آفتابگردان، FOB، دریای سیاه۶۶۵۶۶۵
۱۵کنجاله آفتابگردان، DAF، اوکراین۲۴۵۲۴۵
۱۶دانه کلزا، EU،CIF، هامبورگ۴۲۸۴۲۷
۱۷روغن کلزا، هلند، Exmill۸۶۶۸۶۵
۱۸کنجاله کلزا، هامبورگ،Exmill۲۷۴۲۷۴
۱۹روغن خام پالم، FOB، مالزی۵۲۰۵۴۰
۲۰روغن خام پالم ،FOB، اندونزی۴۹۷۵۰۲
۲۱پالم اولئین(RBD)، FOB، مالزی۵۲۵۵۳۵
۲۲پالم استئارین(RBD)،FOB، مالزی۵۱۴۵۱۷
۲۳پالم کرنل،CIF،روتردام۷۸۵۷۹۰
۲۴پالم کرنل، ۲۱-۲۳ %۱۸۰۱۸۲
۲۵روغن نارگیل،CIF، روتردام۸۱۰۸۱۵
۲۶پودر ماهی ۶۵-۶۴ % ، Brem۱۴۷۵۱۴۷۰