This domain has recently been listed in the marketplace. Please click here to inquire.

spamcheckr.com

خانه > تحلیل روغن > افزایش سهم بازار روغن سویا و روغن پالم در فصل زراعی ۲۰۱۵/۱۶

افزایش سهم بازار روغن سویا و روغن پالم در فصل زراعی ۲۰۱۵/۱۶

به احتمال زیاد مصرف روغن نباتی افزایش پیدا خواهد کرد و تامین آن سخت تر از این فصل می باشد.

فصل ۱۵/۲۰۱۴ در حال پایان است و این در حالیست که قیمت های روغن های نباتی در پایین ترین حد سالهای گذشته می باشد. دلیل عمده کاهش این قیمت به دلیل ضعف روغن های طبیعی است که به شدت به تولیدات بیودیزل صدمه وارد کرده است. ( اکثرا در آرژانتین و اندونزی) با افزایش بسیار زیاد ذخیره های صادراتی روغن پالم  فروش فقط از طریق افزایش تخفیف قیمت آن میسر می باشد. ( طی ماه های اخیر)

در فصل زراعی ۱۵/۲۰۱۴ به احتمال بسیار زیاد ۸ روغن نباتی مهم افزایشی پایین تر از حد میانگین ۳.۳ میلیون تنی خواهد داشت. لیکن برای دومین سال پی در پی این مقدار افزایش از میزان تقاضا بیشتر خواهد بود.

انتظار می رود که افزایش مصرف از ۸نوع روغن نباتی فصل زراعی ۲۰۱۳/۱۴ به ۴.۳ میلیون تن در فصل زراعی ۲۰۱۴/۱۵ یعنی به نصف کاهش یابد. ۲ کشور عامل اصلی این تغییر می باشد.

در پی یک افزایش۰.۶ میلیون تنی روغن نباتی در آرژانتین در سال قبل، پیش بینی می شود که این مقدار به ۰.۲ میلیون تن کاهش پیدا کند و در اندونزی در پی یک افزایش ۱.۲ میلیون تنی ، پیش بینی می کنیم که این رقم به ۰.۷ میلیون تن کاهش پیدا کند.

بر خلاف جریان فوق پیش بینی می شود که مصرف روغن نباتی در هندوستان در این فصل ۱.۲ میلیون تن افزایش داشته باشد.

در چین یک افزایش مصرف پایین تر از میانگین تقریبی ۰.۳ میلیون تن در حال شکل گیری می باشد.

در فصل زراعی ۲۰۱۵/۱۶با افزایش جمعیت و مصرف بیشتر جمعیت فعلی تخمین زده می شود که مصرف ۸ روغن اصلی تا حد ۵ میلیون تن افزایش پیدا کند.

در صورت اجرای احکام صادره هندوستان در خصوص بیودیزل ( سوختهای زیستی) تولید بیودیزل افزایش پیدا خواهد کرد.

این رقابتی برای بازار روغن نباتی خواهد بود تا بتواند جوابگوی تقاضای روبه افزایش باشد.

تولید روغن کلزا ممکن است با یک کاهش ۱.۵ میلیون تن روبرو باشد. و همچنین تولید روغن آفتابگردان ممکن است با رکورد مواجه شود.

بازار جهانی به شدت وابسته به افزایش کافی تولید و صادرات روغن سویا و روغن پالم خواهد بود.

لیکن حتی در صورت تحقق افزایش تولید بسیار زیاد ۲ کشور اصلی صادر کنند در فصل آینده، ذخیره ها احتمالا تا حدودی کاهش خواهد داشت و پس از آن در دوفصل آینده ما شاهد افزایش تولید بسیار زیادی خواهیم بود.

بنا به برآوردهای اصلاح شده ما روغنکشی سویا در چند کشور با افزایش چشمگیری، افزایش خواهد یافت و در فصل زراعی ۲۰۱۴/۱۵در ماه های اکتبر و سپتامبر بنا به تخمینهای اصلاح شده ما تولید جهانی روغن سویا بسیار بالا و حدود ۴۷.۶ میلیون تن بیشتر از سال گذشته می باشد.

تولید روغن سویای آرژانیتن در اکتبر و سپتامبر ۱۴/۲۰۱۵ با ۰.۹ میلیون تن افزایش مواجه خواهد شد و این افزایش در آمریکا ۰.۵ میلیون تن و در چین نیز ۰.۵ میلیون تن خواهد بود.

منبع : oilworld.biz

همچنین ببینید

وضعیت تولید و قیمت روغن پالم در سطح جهان

به نظر کارشناسی ما از آوریل به بعد به دلیل دورنمای مازاد تولید ، قیمتهای ...