خانه > درباره انجمن > تاریخچه انجمن

تاریخچه انجمن

انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران در راستای اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران بــه منظور حفظ حــقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن منافــع جامعه می باشد تاسیس گردیده است.

این انجمن در تاریخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۲ تشکیل و تحت شماره ۳۲-۲/۲-۲۲۸در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی ثبت گردیده و اعتبار فعالیت هیئت مدیره آن تا ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ تمدید گردیده است.

این انجمن هم اکنون هماهنگ کننده کلیه کارخانجات روغنکشی کشور می باشد.