خانه > درباره انجمن > اهداف انجمن

اهداف انجمن

– ایجاد زمینه های شناخت هرچه بیشتر مراجع تصمیم گیر کشور از مشکلات واحدهای تولیدی، تا بتوانند با اتخاذ تصمیمات مبتنی بر منطق اقتصادی و با عنایت بر منافع ملی، تداوم فعالیت این بخش از صنعت کشور را فراهم، تا با شرایط مطلوب، صنعت روغنکشی در گسترش تولید و اشتغال و نهایتاً تامین نیاز صنایع بالا دستی و تکمیلی مانند صنایع خوراک دام و طیور و روغن نباتی کشور گامهای اساسی و با ظرفیت تولیدی ایجاد شده کشور به سمت خوداتکایی رهنمون سازد.

شناخت مسائل و مشکلات صنعت و کوشش در جهت یافتن راه حلها و انتقال آنها به مسئولان کشور.

گردآوری اطلاعات مناسب و مطلوب صنعت در زمینه تولید، توزیع و روابط کار و انتقال آنها به اعضاء و مسئولین ذیربط.

سعی در یافتن راههای مناسب جهت کاهش وابستگی ارزی.

همکاری لازم با مسئولان ذیربط جهت دریافت تسهیلات برای کارخانجات از طریق بانکها و موسسات مالی در صورت لزوم.

ارائه مکانیسمهای لازم جهت تعیین قیمت محصولات تولیدی و تنظیم بازار این محصولات که کالای استراتژیک هستند به نحوی که صلاح جامعه نیز در آن منظور شده باشد.

کمک به برقراری ارتباط نزدیک میان انجمن و دانشگاهها و موسسات علمی و ارتباط با تشکلهای صنفی و صنعتی و سازمانهای مرتبط با توسعه کشت دانه های روغنی به منظور بهبود کیفی و کمی شرایط این صنعت.