خانه > درباره انجمن > هیئت مدیره

هیئت مدیره

نام و نام خانوادگیسمت
جواد مدللرئیس هیئت مدیره
حسن افراشته پورنائب رئیس
محمد عبدیخزانه دار
اکبر سبقتیدبیر و عضو هیئت مدیره
دکتر علیرضا شریفیعضو هئیت مدیره
نعمت اله زمانیانعضو هیئت مدیره
حسن محمد حسینعضو هیئت مدیره
علی محمد چوپانیعضو علی البدل
میثم دومهریبازرس