خانه > درباره انجمن > هیئت مدیره

هیئت مدیره

نام و نام خانوادگیسمت
جواد مدللرئیس هیئت مدیره
حسن افراشته پورنائب رئیس
محمد عبدیخزانه دار
اکبر سبقتیدبیر و عضو هیئت مدیره
دکتر علیرضا شریفیعضو هئیت مدیره
محمد حسین سلمانیانعضو هیئت مدیره
حسن محمد حسینعضو هیئت مدیره
نعمت اله زمانیانعضو علی البدل
علی محمد چوپانیعضو علی البدل
قدرت اله فلاحبازرس