خانه > درباره انجمن > هیئت مدیره

هیئت مدیره

نام و نام خانوادگیسمت
جواد مدللرئیس هیئت مدیره
دکتر علیرضا شریفینائب رئیس
حیدر خاکبازخزانه دار
اکبر سبقتیدبیر و عضو هیئت مدیره
علی داناعضو هئیت مدیره
علی فاضلیعضو هیئت مدیره
قاسم فلاحتیعضو هیئت مدیره
نعمت اله زمانیانعضو علی البدل
قدرت اله فلاحبازرس
اکبر سبقتی انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران دبیر انجمن